• +90 (212) 621 4767

 • snr@snr-holding.com

 • Balat, Mürselpaşa Caddesi No: 243

 • 34087 Fatih/İstanbul

 • +90 216 446 93 00

 • info@istanbulshipyard.com

 • Tuzla Tersaneler Cd. No: 28

 • 34944 Tuzla / İstanbul

 • +90 (212) 621 4767

 • info@altinboynuz.com.tr

 • Balat, Mürselpaşa Caddesi No: 243

 • 34087 Fatih/İstanbul

SNR Holding A.Ş.

perv 768

Şener Petrol Denizcilik ve Ticaret A.Ş. established by Niyazi Şener in 1979.

Company started into marine business in 1984 with its first bunker barge 100 dwt FIRTINA-5 together with attendance of Niyazi ŞENER’s sons Ertan ŞENER and Ercan ŞENER.

Company expanded its share in bunker market by purchasing 4 bunker barges (between 50 and 400 dwt) between 1984 and 1987. Company started its petroleum shipments in spot market by  changing name of 1650 dwt LPG tanker named AYGAZ 2 to SELAY-5 in 1991. Şener Petrol Denizcilik ve Ticaret A.Ş. ordered its first new building vessel 2850 dwt M/T ERMAN S to Çiçek Shipyard located at Tuzla, İstanbul in 1997 and delivered on October 1999. The group expanded and obtained a modern structure by gathering of subsidiary companies within SNR HOLDING in 2005.

 • Company Mission
  • The mission of Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., and its Senior Management is to ensure that Quality, Health, Safety, Security and Environmental considerations remain top priority for the Company’s management and employees. Prevention of accidental risks and losses due to process failure are recognized as an integral part of our continuous improvement culture.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Üst Yönetiminin misyonu; Kalite, Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre ile ilgili oluşumların önceliğini, Şirket yönetimi ve çalışanları için en üst düzeyde ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Süreç hatalarına bağlı kaza ile oluşabilecek risklerin ve kayıpların önlenmesi, sürekli iyileştirmeye yönelik kültürümüzün bir parçası olarak kabul edilmektedir.
   Company will strive for a long-term ZERO TOLERANCE culture aiming to have:
   Uzun vadeli SIFIR TOLERANS kültürünün oluşumu için, Şirketinin sarf edeceği çabaların amacı:
   • No accidents, Sıfır kaza
   • No health-related incidents, Sağlığa ilişkin sıfır olay,
   • No marine and atmospheric pollution , Sıfır deniz ve atmosfer kirliliği
   • No oil spills, Sıfır yük ve yakıt kaçağı
   • No loss of process capability, Sıfır süreç kaybı
   • No lapses in security, Sıfır güvenlik açığı

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Health and Safety Protection Policy
  • Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., its Directors and Senior Management are fully committed to ensuring the health and safety of all crew members and staff on board its vessels and in its offices, contracted personnel and any other persons who are directly or indirectly linked with its business and operations.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., İdarecileri ve Üst Yönetimi, gemilerinde ve ofisinde çalışan gemi adamı ve personelinin, kontrat bazında, doğrudan veya dolaylı olarak şirketin işi ve operasyonları ile bağlantılı olan diğer tüm kişilerin sağlık ve emniyetini tamamen sağlamayı kabul etmiştir.
   ★★★
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.
   ★★★
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. will ensure that the concept of safe operations is conveyed and understood by all employees and that safe working practices are fully implemented on board all its ships.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. emniyetli operasyon kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenip anlaşılmasını ve Şirket gemilerinde, bunlarla ilgili tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacaktır.
   ★★★
   The Company System complies with the requirements of OHSAS18001 ‘Occupational Health and Safety Management System’
   Şirketin sistemi, OHSAS 18001 ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ şartlarıyla uyum içindedir.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. aims to achieve the following objectives, through implementation of our Health and Safety Protection Policy in line with our OHSAS 18001 Certification:
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. olarak amacımız, Şirketimizin OHSAS 18001 sertifikasyonu doğrultusunda, Sağlık ve Emniyet Politikasını uygulayarak aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır.
   - Safety at sea / Denizde emniyet
   - Injury, occupational diseases and human loss prevention / Yaralanma, meslek hastalıkları ve can kaybını önlemek
   - Prevention of damage to property (vessel and cargo) / Mal ( gemi ve yük) hasarını ve kaybını önlemek
   ★★★
   Relevant procedures and operational instructions are included in the Safety Management System (SMS) that Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. implements, maintains and monitors.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. Emniyetli Yönetim Sistemi içeriğindeki ilgili prosedürleri ve işletme talimatlarını korur, uygular ve takip eder.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Environment Protection Policy
  • Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. and its Senior Management are fully committed to a ZERO TOLERANCE policy ensuring that the waters on which its ships operate are protected from pollution and continuously strive to identify and correct any conditions perceived to be unsafe and hazardous to the environment.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Üst Yönetimi, Şirket gemilerinin çalışmakta olduğu suları kirliliğe karşı korumayı ve çevre için emniyetsiz ve tehlikeli sayılabilecek oluşumları önceden belirlemek ve düzeltmek için sürekli bir çaba içinde olmayı görev saymıştır.
   ★★★
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.
   ★★★
   Company defines the term of ‘Pollution’ as ; The violation of international and domestic environmental rules and regulations limitations
   Pollution of the environment by a ship can be caused in a number of ways both as a result of system failure and of human error. Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to preventing both sources of error through a planned maintenance program and a program of education and training of staff, and through implementation of a set of procedures in accordance with its Safety Management System.
   Şirket, kirlilik tanımını; ‘ulusal ve uluslararası çevre kural ve kanunlarına aykırılık durumu’ olarak yapmıştır.
   Bir gemi, insan veya ekipman hatalarının sonucu olarak birçok nedenden dolayı çevre kirliliği yapabilir. Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. Planlı Bakım Programı, çalışanların eğitim ve talim programı ve Emniyetli İşletim Sisteminde yer alan prosedürlerini uygulayarak her iki kaynaktan gelebilecek hataları önlemeyi amaç edinmiştir.
   ★★★
   The objective of the Company is to prevent pollution of the environment from the following sources related to the aspects of its operations:
   Şirketin amacı, aşağıdaki kaynaklara ait operasyonların oluşturabileceği çevre kirliliğini önlemektir:
   - Oil / Yağ, Yakıt
   - Noxious Liquid Substances / Zararlı ve Zehirli Sıvı Maddeler
   - Sewage / Pis Sular
   - Garbage / Çöp Atıkları
   - Dangerous Goods / Tehlikeli Maddeler
   - Ballast Water / Balast Suları
   - Cargo Vapour and Engine Emissions / Yük buharları ve Makine Emisyonları
   - Halons and CFCs / Halon ve Soğutma Gazları
   - Noise / Gürültü
   - Anti-Fouling Paints. / Zehirli Boyalar
   ★★★
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. shall achieve this objective by maintaining, implementing, and monitoring relevant SMS procedures and operational instructions.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ilgili SMS prosedürlerini ve işletim talimatlarını koruyarak, uygulayarak ve bunları izleyerek bu amacına ulaşacaktır.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Quality Policy
  • It is the Policy of Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. to provide quality and professional ship management services to Ship-owners and Charterers, in order to gain the confidence of its clients, seafarers and the marine industry in general, and to be recognized as a trustworthy and dependable ship management Company.
   Müşterilerinin, gemi adamlarının ve genel olarak Denizcilik sektörünün güvenini kazanmakla birlikte aranan ve güvenilir bir Şirket olarak anılmak için Gemi Sahiplerine ve Kiracılara kaliteli ve profesyonel bir gemi işletmeciliği hizmeti vermek Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş.’nin Politikasıdır.
   ★★★

   The Company adopts a proactive approach concerning needs of its clients and is responsive to their comments, requests, suggestions or complaints, trying always to improve the value of its service.
   Şirket, müşterilerinin gereksinimlerine ve onların yorumlarına, isteklerine, önerilerine veya şikayetlerine karşı daima önleyici tedbirleri de içeren bir uygulamayı benimser, servis kalitesini sürekli iyileştirmeye çalışır.
   ★★★

   The Company sets measurable and meaningful quality objectives, follows and reviews them for ensuring continuous improvement.
   Şirket, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için ölçülebilir ve başarılabilir kalite hedeflerini koyar, bunları takip eder ve gözden geçirir
   ★★★
   It is required from all Company employees to know and understand this Policy.
   Tüm Şirket çalışanlarının bu politikayı bilmesi ve anlaması gereklidir.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.