• +90 (212) 621 4767

 • snr@snr-holding.com

 • Balat, Mürselpaşa Caddesi No: 243

 • 34087 Fatih/İstanbul

 • +90 216 446 93 00

 • info@istanbulshipyard.com

 • Tuzla Tersaneler Cd. No: 28

 • 34944 Tuzla / İstanbul

 • +90 (212) 621 4767

 • info@altinboynuz.com.tr

 • Balat, Mürselpaşa Caddesi No: 243

 • 34087 Fatih/İstanbul

Company Polıcıes

 • Şirketin Misyonu
  • Şirketin Misyonu
   The mission of Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., and its Senior Management is to
   ensure that Quality, Health, Safety, Security and Environmental considerations remain
   top priority for the Company’s management and employees. Prevention of accidental
   risks and losses due to process failure are recognized as an integral part of our
   continuous improvement culture.
   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Üst Yönetiminin misyonu; Kalite, Sağlık, Emniyet,
   Güvenlik ve Çevre ile ilgili oluşumların önceliğini, Şirket yönetimi ve çalışanları için en üst
   düzeyde ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Süreç hatalarına bağlı kaza ile oluşabilecek risklerin
   ve kayıpların önlenmesi, sürekli iyileştirmeye yönelik kültürümüzün bir parçası olarak kabul
   edilmektedir.
   Company will strive for a long-term ZERO TOLERANCE culture aiming to have:
   Uzun vadeli SIFIR TOLERANS kültürünün oluşumu için, Şirketinin sarf edeceği çabaların
   amacı:
   No accidents, Sıfır kaza
   No health-related incidents, Sağlığa ilişkin sıfır olay,
   No marine and atmospheric pollution , Sıfır deniz ve atmosfer kirliliği
   No oil spills, Sıfır yük ve yakıt kaçağı
   No loss of process capability, Sıfır süreç kaybı
   No lapses in security, Sıfır güvenlik açığı

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Çevre Koruma Politikası
  • Environmental Protection Policy

   Çevre Koruma Politikası

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. and its Senior Management are fully committed to a ZERO TOLERANCE policy ensuring that the waters on which its ships operate are protected from pollution and continuously strive to identify and correct any conditions perceived to be unsafe and hazardous to the environment.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Üst Yönetimi, Şirket gemilerinin çalışmakta olduğu suları kirliliğe karşı korumayı ve çevre için emniyetsiz ve tehlikeli sayılabilecek oluşumları önceden belirlemek ve düzeltmek için sürekli bir çaba içinde olmayı görev saymıştır.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.

   Company defines the term of ‘Pollution’ as ; The violation of international and domestic environmental rules and regulations limitations

   Pollution of the environment by a ship can be caused in a number of ways both as a result of system failure and of human error. Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to preventing both sources of error through a planned maintenance program and a program of education and training of staff, and through implementation of a set of procedures in accordance with its Safety Management System.

   Şirket, kirlilik tanımını; ‘ulusal ve uluslararası çevre kural ve kanunlarına aykırılık durumu’ olarak yapmıştır.

   Bir gemi, insan veya ekipman hatalarının sonucu olarak birçok nedenden dolayı çevre kirliliği yapabilir. Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. Planlı Bakım Programı, çalışanların eğitim ve talim programı ve Emniyetli İşletim Sisteminde yer alan prosedürlerini uygulayarak her iki kaynaktan gelebilecek hataları önlemeyi amaç edinmiştir.

   The objective of the Company is to prevent pollution of the environment from the following sources related to the aspects of its operations:

   Şirketin amacı, aşağıdaki kaynaklara ait operasyonların oluşturabileceği çevre kirliliğini önlemektir:

   • Oil / Yağ, Yakıt
   • Noxious Liquid Substances / Zararlı ve Zehirli Sıvı Maddeler
   • Sewage / Pis Sular
   • Garbage / Çöp Atıkları
   • Dangerous Goods / Tehlikeli Maddeler
   • Ballast Water / Balast Suları
   • Cargo Vapour and Engine Emissions / Yük buharları ve Makine Emisyonları
   • Halons and CFCs / Halon ve Soğutma Gazları
   • Noise / Gürültü
   • Anti-Fouling Paints. / Zehirli Boyalar

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. shall achieve this objective by maintaining, implementing, and monitoring relevant SMS procedures and operational instructions.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. ilgili SMS prosedürlerini ve işletim talimatlarını koruyarak, uygulayarak ve bunları izleyerek bu amacına ulaşacaktır.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Sağlık ve Emniyet Koruma Politikası
  • Health and Safety Protection Policy

   Sağlık ve Emniyet Koruma Politikası

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., its Directors and Senior Management are fully committed to ensuring the health and safety of all crew members and staff on board its vessels and in its offices, contracted personnel and any other persons who are directly or indirectly linked with its business and operations.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş., İdarecileri ve Üst Yönetimi, gemilerinde ve ofisinde çalışan gemi adamı ve personelinin, kontrat bazında, doğrudan veya dolaylı olarak şirketin işi ve operasyonları ile bağlantılı olan diğer tüm kişilerin sağlık ve emniyetini tamamen sağlamayı kabul etmiştir.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. will ensure that the concept of safe operations is conveyed and understood by all employees and that safe working practices are fully implemented on board all its ships.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. emniyetli operasyon kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenip anlaşılmasını ve Şirket gemilerinde, bunlarla ilgili tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacaktır.

   The Company System complies with the requirements of OHSAS18001 ‘Occupational Health and Safety Management System’

   Şirketin sistemi, OHSAS 18001 ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ şartlarıyla uyum içindedir.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. aims to achieve the following objectives, through implementation of our Health and Safety Protection Policy in line with our OHSAS 18001 Certification:

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. olarak amacımız, Şirketimizin OHSAS 18001 sertifikasyonu doğrultusunda, Sağlık ve Emniyet Politikasını uygulayarak aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır.

   • Safety at sea / Denizde emniyet
   •  Injury, occupational diseases and human loss prevention / Yaralanma, meslek hastalıkları ve can kaybını önlemek
   •  Prevention of damage to property (vessel and cargo) / Mal ( gemi ve yük) hasarını ve kaybını önlemek

   Relevant procedures and operational instructions are included in the Safety Management System (SMS) that Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. implements, maintains and monitors.

   Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş. Emniyetli Yönetim Sistemi içeriğindeki ilgili prosedürleri ve işletme talimatlarını korur, uygular ve takip eder.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş

 • Uyusturucu ve Alkol Politikasi
  • Alkol ve Uyuşturucu Politikası

   Şirket en büyük hedef ile İnsan Sağlığı ve Çevrenin korunması ve denizde emniyette yüksek
   standartları sağlamak amacıyla, gemilerdeki alkol ve uyuşturucu alımına, kullanımına, dağıtımına
   veya satışına engel olmak için “Sıfır Tolerans Alkol ve Uyuşturucu” politikasını oluşturmuştur.
   Bu politika ve aşağıda belirtilen uygulama detayları şunları garanti eder;
   * Hiç bir gemi adamı her hangi bir bağımlı madde etkisi altındayken gemiye seyir yaptırmayacak
   veya ekipmanlarını kullanmayacaktır.
   * Bütün gemi adamları her an acil durumlara karşı tüm yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilme ve
   doğru karar verme durumunda olacaklardır.
   Kaptan, gemide Sıfır Tolerans Alkol ve Uyuşturucu Politikasının uygulanmasından sorumludur. Şirket,
   kaptana gerekli durumda rehberlik edecek ve zabit ve tayfaya gerekli alkol testlerini yaptırabilmek ve
   disiplini sağlamak için gerekli ekipmanı ve desteği sağlayacaktır
   Bu politikalardaki kurallar, şirketin tüm personeline hem gemide, hem de gemi dışındayken kontrat
   süresince uygulanır. Pilot, ofis personeli, ziyaretçiler, tedarikçiler ve diğer tüm gemiye gelen kişilerin,
   alkol ve uyuşturucu alımı, dağıtımı, kullanımı veya satışı ile ilgili kurallara/politikaya uyması beklenir.
   Bu kurallara uymayan kişi veya kişiler, derhal gemiden uzaklaştırılır ve gelecekte gemiye girmesi
   engellenebilir.

   With the ultimate objective of protecting Human Life and the Environment and of assuring the highest
   standards of Safety at sea, the Company has established a “Zero Tolerance Policy” with respect to
   Consumption, Possession, Distribution or Sale of Drugs & Alcohol on board the vessels.
   This Policy and the implementation details that are described below guaranty that:
    No seafarer will navigate a ship or operate its onboard equipment while impaired by substances
    All seafarers must be able to respond at any time in an emergency situation using their best
   capabilities and unobstructed judgment.
   The Master is responsible for the implementation of the Zero Tolerance Drug & Alcohol Policy
   onboard his/her ship. The company shall provide him/her with the equipment and the necessary
   guidance to administer alcohol tests for all employees, officers and ratings, as well as all the
   necessary support to implement the disciplinary action. These regulating policies apply to all
   Company personnel during their employment period whether onboard or ashore. Pilots, office
   personnel, guests, contractors, vendors and any other person onboard shall be required to comply
   with the policy concerning use, possession, distribution and sale of alcohol and drugs and provisions.
   Those who violate the policy shall be sent away from the vessel and may be denied future access.

 • Kalite Politikası
  • Quality Policy

   Kalite Politikası

   It is the Policy of Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş.  to provide quality and professional ship management services to Ship-owners and Charterers, in order to gain the confidence of its clients, seafarers and the marine industry in general, and to be recognized as a trustworthy and dependable ship management Company.

   Müşterilerinin, gemi adamlarının ve genel olarak Denizcilik sektörünün güvenini kazanmakla birlikte aranan ve güvenilir bir Şirket olarak anılmak için Gemi Sahiplerine ve Kiracılara kaliteli ve profesyonel bir gemi işletmeciliği hizmeti vermek Şener Petrol Denizcilik Ticaret A.Ş.’nin Politikasıdır.

   The Company adopts a proactive approach concerning needs of its clients and is responsive to their comments, requests, suggestions or complaints, trying always to improve the value of its service.

   Şirket, müşterilerinin gereksinimlerine ve onların yorumlarına, isteklerine, önerilerine veya şikayetlerine karşı daima önleyici tedbirleri de içeren bir uygulamayı benimser, servis kalitesini sürekli iyileştirmeye çalışır.

   The Company sets measurable and meaningful quality objectives, follows and reviews them for ensuring continuous improvement.

   Şirket, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için ölçülebilir ve başarılabilir kalite hedeflerini koyar, bunları takip eder ve gözden geçirir

   It is required from all Company employees to know and understand this Policy.

   Tüm Şirket çalışanlarının bu politikayı bilmesi ve anlaması gereklidir.

   ŞENER PETROL DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

 • Şener Petrol Denizcilik A.Ş. Commercial Registry
 • Sosyal Medya Politikasi
  • Sosyal Medya Politikası

   Bu politika; sosyal medya ve benzeri site ve servislerin doğru bir şekilde kullanımı için Şirket
   çalışanlarına rehberlik etmektedir. Sosyal Medya Politikası hem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
   OHSAS 18001:2007, ISM Code ve MLC 2006 standartlarına hem de Şirketin; Emniyet & Sağlık, Çevre
   Koruma, Güvenlik ve Kalite Politikalarına tam olarak uyumludur.
   Sosyal Medya Tanımı
   Bu politikanın amaçları açısından, “sosyal medya; tarafların anlık olarak iletişime geçmesini ya da
   halka açık veya özel bir ortamda bilgi paylaşmalarını sağlayan bir çeşit çevrimiçi (online) ortamdır.”
   Bahse konu ortam (bunlarla kısıtlı olmamak üzere) aşağıdaki servisleri içerir:
   – Çevrimiçi sosyal forumlar: Twitter, Facebook ve LinkedIn;
   – Blog, video ve resim paylaşım siteleri: Instagram, YouTube ve Flickr;
   – Anlık mesajlaşma teknolojileri: Skype, Whatsapp ve Lync.
   Bu, sürekli değişen bir alan olduğu için burada listelenebilecek çok sayıda sosyal medya örneği
   bulunabilir. Bu açıdan, herhangi bir sosyal medya kullanımı ile ilgili her durumda bu rehber takip
   edilmelidir.
   Politikanın Kapsamı
   Sosyal Medya Politikası, Şirket tarafından istihdam edilen tüm kara ve deniz personelini kapsar ve
   sosyal medyanın hem Şirket adına profesyonel olarak kullanıldığı hem de Şirketi ilgilendiren bir konuda
   kişisel olarak kullanıldığı durumlarda uygulanacaktır.
   Politikanın Amacı
   Politikanın amaçları şunlardır;
   – Doğru kullanımı özendirmek
   – Şirketin resmi aktivitelerinde sosyal medyanın etkin olarak kullanımını özendirmek
   – Şirket ve çalışanlarını korumak
   – Halihazırda var olan Şirket politika ve prosedürlerinin sosyal medya üzerinde nerede ve nasıl
   uygulanacağını netleştirmek
   Sosyal Medya Kullanımı
   Aşağıda belirtilen prensipler sosyal medyanın hem Şirket adına profesyonel olarak kullanıldığı hem de
   Şirketi ilgilendiren bir konuda kişisel olarak kullanıldığı durumlarda uygulanacaktır.
   – Çalışanlar, Şirketi ilgilendiren bir konu hakkında sosyal medyayı kullandıklarında, Şirketin diğer
   politikalarını bilmeli ve bunlara uymalıdır.
   – Çalışanlar, eylemlerinin hem kendi itibarı hem de Şirketin itibarı üzerinde etkileri olabileceğinin
   farkında olmalıdır. Çalışanların yayınladıkları ya da paylaştıkları yorumlar uzun bir süre halka açık
   bir biçimde kalabilir.
   – Çalışanlar, sosyal medya üzerinde paylaştıkları bilgi ve içeriklerin Şirket tarafından da
   görülebileceğinin farkında olmalıdır. Çalışanlar, paylaştıkları içeriğin; Şirkete, çalışanlarına,
   müşterilerine ya da ticari rakiplerine karşı uygunsuz ve zarar verici olup olmadığının
   muhakemesinde ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır.

   Social Media Policy
   This policy; provides a good practise guidance for employee use of social media and other sites and services. The
   Social Media Policy fully complies with the ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISM Code and
   MLC 2006 standards and Company’s; Health & Safety, Environmental Protection, Security and Quality Policies.
   Definition of Social Media
   For the purposes of this policy, “social media is a type of interactive online media that allows parties to
   communicate instantly with each other or to share data in a public or internal forum.” This includes (but is not
   l imited to):
   – Online social forums such as Twitter, Facebook and LinkedIn;
   – Blogs, video and image-sharing websites such as Instagram, YouTube and Flickr;
   – Instant messaging technologies such as Skype, Whatsapp and Lync.
   There are many more examples of social media than can be listed here since this is a constantly changing area.
   These guidelines should be followed in relation to any social media used.
   Scope of the Policy
   Social Media Policy covers all ship and shore based staffs who are employed by the Company and it applies to
   both professional use of social media on behalf of the Company and personal use of social media when
   referencing the Company.
   Purpose of the Policy
   The purposes of this policy are;
   – To promote good practise
   – To promote effective use of social media as a part of the Company’s offical activities
   – To protect the Company and its staff
   – To clarify where and how existing Company policies and procedures apply to social media
   Use of Social Media
   The following principles apply to both professional use of social media on behalf of the Company and personal
   use of social media when referencing the Company.
   – Employees must know and adhere to the Company’s other policies when using social media in reference to
   the Company.
   – Employees should be aware of the effect their actions may have on their images, as well as the Company’s
   image. The information that employees post or publish may be public information for a long time.
   – Employees should be aware that the Company may observe content and information made available by
   employees through social media. Employees should use their best judgment in posting material that is
   neither inappropriate nor harmful to the Company, its employees, customers or rivals.
   – Although not an exclusive list, some specific examples of social media sharing are prohibited include posting
   commentary, content, image or videos that are defamatory, pornographic, proprietary, harassing, libellous, or
   that can create a hostile work environment.
   – Employees are not to publish post or release any information that is considered confidential or not public. If
   there are questions about what is considered confidential, employees must check with the Human
   Resources Department.

   – Employees are not to publish confidential information about an individual (such as a colleague) or
   organisation (such as a customer) or discussing the Company’s internal workings (such as future business
   plans that have not been shared).
   – Employees are not to publish offensive, derogatory or discriminatory comments or other contents relating to
   sex, race (including nationality), disability, religion and belief or posting any content that are discriminatory
   and offensive.
   – Employees are not to publish any information that could cause a security vulnerability to the fleet vessels
   (position of the vessel, cargo type, ETA, ETS, ETB, port informations, number of personnel, crew change
   informations, etc.) according to Company Security Policy which is prepared in comply with the ISPS Code.
   Information Sharing Through Social Media
   HR Department publishes informations regarding to; official Company activities, courses, in-house/external
   trainings, seminars, forums, and any other required announcements through the Company’s web site
   (https://www.snr.com.tr) (or other official social media accounts).
   Social Media Use in Emergency Situation
   Since according to Company’s Emergency Procedures, all media (TV, Radio, Web, Newspaper, etc.)
   communications are to be managed by the Emergency Response Team in any emergency situation, vessel or
   office staffs are strictly prohibited to share any information through social media (or any similar platform)
   regarding to the emergency situation which is not confirmed officially by the Company. The Company shares all
   required official informations through its own web site (https://www.snr.com.tr) (or official social media accounts)
   in case of any needs.
   Disciplinary Action over Inappropriate Social Media Use
   All ship and shore staff are required to adhere to this policy. Employees should note that any violation
   of this policy may lead to disciplinary action as per the Company’s disciplinary procedures.

Company Policies

SNR HOLDING

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan A-583 TCG ISIN 22 Temmuz 2017 tarihinde Şanlı Bayrağımızı çekerek Deniz Kuvvetlerimiz filosuna katıldı.

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan sismik araştırma gemisi MTA ORUÇ REİS 27 Haziran 2017 tarihinde tüm deneme seyirlerini tamamlanmasının ardından teslim edildi.

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan Kurtarma ve Yedekleme gemisi A-584 TCG AKIN 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen törenle Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

A582 - TCG ALEMDAR

SEFT Gemi Dizayn tarafından tasarlanan ve İstanbul Shipyard tarafından inşası tamamlanan Denizaltı Kurtarma  Ana gemisi A-582 TCG ALEMDAR 28 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen törenle Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.